Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CENTRUM VOOR BEDRIJFSGEZONDHEID BV

 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • CvB: Centrum voor Bedrijfsgezondheid B.V. statutair gevestigd in Veenendaal aan de

   Plesmanstraat 2 te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

   nummer 65185153, verder te noemen CvB;

  • Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene Voorwaarden voor levering van

   diensten door CvB;

  • Arbobasis, Arbobasis Vitaal, Arbototaal Vitaal: De diensten zoals opgenomen in Bijlage 1 bij

   de Opdracht;

  • Diensten: de diensten en activiteiten als bedoeld in bijlage 1 van de Overeenkomst

   waarvoor Opdrachtgever per dienst of activiteit een tarief betaalt aan CVB naast het tarief

   verbonden aan het Arbobasis- of Arbototaalpakket;

  • PreAct: De online webapplicatie met behulp waarvan processen en ontwikkelingen op het

   gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie helder en inzichtelijk worden

   weergegeven;

  • Interventie: Het aanbieden van bijzondere vormen van (preventieve) therapieën en overige

   middelen, met als primair doel te voorkomen dat de werknemer uit valt (preventie) en bij

   verzuim om terugkeer naar het (eigen) werk voor de werknemer te bespoedigen;

  • Opdrachtnemer: CvB;
  • Opdrachtgever: De (rechts)persoon genoemd in de Overeenkomst;
  • Opdracht: De overeenkomst tussen CvB en de Opdrachtgever op grond waarvan

   Dienstverlening door CvB plaatsvindt tegen betaling van het Opdrachttarief door de

   Opdrachtgever aan CvB;

  • Opdrachttarief: Het tarief dat CvB aan de Opdrachtgever in rekening brengt per Opdracht,

   zoals overeengekomen in de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden;

  • Poortwachtergarantie: begeleiding bij arbeidsongeschiktheid volgens de richtlijnen en

   wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering Poortwachter;

  • Medewerker: degene die bij de Opdrachtgever een publiekrechtelijke aanstelling dan wel

   met de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst heeft.

 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. a)  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Opdrachten aan en overeenkomsten met CvB, voor zover een en ander betrekking heeft op de Dienstverlening, zulks in de ruimste zin van het woord.
  2. b)  Ingeval als van één of meerdere artikelen in de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen CVB en Opdrachtgever overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn geldig. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
  3. c)  De toepasselijkheid van eventuele algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. d)  Door ondertekening van de Opdracht CvB, waarin naar de Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de Opdrachtgever van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
  5. e)  CvB is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft CvB het recht de Opdracht op te zeggen

1

tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Een kennisgeving als bedoeld in dit

artikel dient schriftelijk te geschieden.

 1. f)  In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Algemene

  Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 2. g)  De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere artikelen in de Algemene voorwaarden tast

  de rechtsgeldigheid van de overige artikelen niet aan.

 1. Vrijblijvendheid en grondslag offertes
  1. a)  Alle offertes van CvB zijn vrijblijvend. De offerte en het daarin genoemde Opdrachttarief zijn gedurende een door CvB aan te geven termijn geldig. Wanneer de offerte geen termijn bevat waaruit de duur van de geldigheid blijkt, geldt een termijn van 3 maanden.
  2. b)  Offertes van CvB zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht is verstrekt aan CvB.
 2. Totstandkoming Opdracht
  1. DeOpdrachtkomttotstanddoorschriftelijkeaanvaardingdoorOpdrachtgevervande overeenkomst tot opdracht. CvB is bevoegd haar activiteiten uit hoofde van de Opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst tot opdracht retour heeft ontvangen.
  2. CvB is steeds gerechtigd Opdrachtgever te vragen zekerheid te stellen voor het nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van de Opdracht. Zo nodig is CvB gerechtigd de aanvang of (verdere) uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
  3. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van CvB komt de Opdracht niet tot stand, tenzij CvB deze afwijking schriftelijk aanvaardt.
  4. CVB is niet gehouden mededelingen van Opdrachtgever op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door haar aan CVB verstrekte informatie juist en volledig is. Tekortkomingen in de dienstverlening van CVB die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever kunnen CVB niet worden toegerekend.
  5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan CVB verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.
  6. CVB is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met Opdrachtgever te beëindigen en uitgebrachte offertes in te trekken, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn. Dit geldt tevens voor zover het activiteiten van door CVB ingehuurde derden betreft.
  7. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht, daar waar de berekening van de hoogte van het tarief afhangt van het aantal medewerkers, wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven.
 3. Bijzonderheden Opdracht

  In de Opdracht wordt vastgelegd a) welke vormen van Dienstverlening zullen worden verstrekt door CvB, b) ten aanzien van welke werknemers de Dienstverlening zal worden verricht en c) voor welke periode de Opdracht wordt aangegaan.

 4. Inschakeling derden
  1. Gedurende de uitvoering van de Opdracht is CvB toegestaan om, in overleg met Opdrachtgever, derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht
  2. Indien CvB de Dienstverlening (deels) uitbesteedt aan derden, zal CvB erop toezien, dat dienstverleners die de interventie daadwerkelijk uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door CvB.

2

 1. Tarieven / Betaling
  1. Tarieven zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en eventuele andere, al dan niet van overheidswege, opgelegde heffingen.
  2. De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig.
  3. De prijzen en tarieven worden jaarlijks aangepast volgens de CBS-index voor de diensten

   prijsindex voor commerciële dienstverlening.

  4. Bij afname van een Arbopakket (Arbobasisvitaal, Arbototaal Vitaal) betaalt Opdrachtgever

   bij aanvang van de Overeenkomst een tarief. Daar waar de door CVB in rekening te brengen tarief direct of indirect zijn gerelateerd aan de omvang van het personeelsbestand, zal in geval van een toename van het personeelsbestand aan het einde van ieder jaar een nacalculatie plaatsvinden, waarbij de datum van 1 januari van het betreffende jaar als peildatum geldt. In het geval de Overeenkomst op een andere datum eindigt dan op 1 januari, vindt bij de beëindiging van de Overeenkomst een eindafrekening plaats.

  5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  6. Bij afname van overige diensten betaalt Opdrachtgever het overeengekomen tarief of

   indien een afwijkende betaling in de Overeenkomst is afgesproken, conform deze

   afspraken.

  7. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding

   te worden voldaan. Opdrachtgever is alleen dan bevoegd tot verrekening en heeft alleen dan het recht om enige betalingsverplichting jegens CvB op te schorten, indien in rechte onherroepelijk is komen vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de kant van CvB.

  8. Indien Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. CVB is alsdan gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten. Tevens is CVB gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over de periode waarin Opdrachtgever in gebreke is.
  9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die CVB maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- per vordering.
  10. Betalingen van Opdrachtgever strekken primair tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
  11. CVB heeft steeds het recht om zowel voor- als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling te vorderen.
 2. Aanpassing van het Opdrachttarief

  Als extra kosten kunnen aan de Opdrachtgever worden doorberekend:

  • De kosten voor het opvragen van informatie uit de behandelende sector, voor zover deze

   nodig is voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts;

  • De kosten verbonden aan door CvB op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen

   derden;

  • De kosten, op basis van het dan geldende uurtarief voor de bedrijfsarts, die gemoeid zijn

   met het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts voor zover die kosten aan CvB niet vergoed worden door de verzekeraar of derden.

9. Wijziging in dienstverlening

3

 1. De CVB kan de door haar aangeboden diensten te allen tijde eenzijdig wijzigen indien gewijzigde en/of nieuwe wetgeving haar daartoe noodzaakt.
 2. Indien een wijziging als bedoeld in artikel 5 heeft plaatsgevonden, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden doch slechts indien de gewijzigde diensten in wezenlijke mate afwijken ten opzichte van de overeengekomen of door CVB verleende diensten.
 1. Wijziging of annulering van een Opdracht
  1. Wanneer Opdrachtgever en CvB tussentijds in onderling overleg de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden besluiten aan te passen, aanvaardt Opdrachtgever de kosten van eventueel meerwerk en/of de aanpassing van het Opdrachttarief.
  2. Wijziging van de Opdracht geschiedt niet eerder dan na de schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.
  3. Wanneer Opdrachtgever de Opdracht intrekt of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, zodanig dat van een annulering van de oorspronkelijke Opdracht kan worden gesproken, is CvB gerechtigd een annuleringsvergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Van wijziging van essentiële kenmerken is sprake wanneer elementen van de Opdracht zodanig worden gewijzigd dat er sprake is van een nieuwe Opdracht. De annuleringsvergoeding is verschuldigd naast reeds gemaakte kosten en vorderingen vanwege reeds verrichte werkzaamheden voortvloeiend uit de oorspronkelijke Opdracht.
  4. CvB zal haar diensten verlenen binnen de voor CvB gangbare termijnen. Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van Werknemers is voor risico van de Opdrachtgever.
  5. Bij annulering van een Opdracht worden tot 8 weken voor de overeengekomen start van de Opdracht geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een Opdracht tot 4 weken voor de overeengekomen startdatum worden alle voorbereidingskosten in rekening gebracht en bij annulering van een Opdracht binnen 4 weken voor de geplande startdatum wordt bovendien 50% van het totaalbedrag dat in het eerste jaar te factureren zou zijn geweest, in rekening gebracht.
 2. Annulering van Afspraken
  1. Indien Opdrachtgever binnen 5 werkdagen voor het afgesproken tijdstip een Afspraak annuleert, komen de kosten van de Afspraak volledig voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de Afspraak of Opdracht binnen 10 tot 5 werkdagen voor het afgesproken tijdstip annuleert, komt een derde van de kosten in verband met de Afspraak voor rekening van Opdrachtgever. Annulering van een Afspraak uiterlijk 10 werkdagen voor het afgesproken tijdstip is kosteloos.
  2. InafwijkingvanhetbepaaldeinhetvorigelidgeldtdatindienOpdrachtgevereenreeds door CVB ingeplande afspraak met een bedrijfsarts annuleert binnen 2 werkdagen voor het afgesproken tijdstip, de kosten in verband met deze afspraak volledig voor rekening van Opdrachtgever komen. Indien Opdrachtgever de afspraak annuleert meer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, komt een derde van de kosten in verband met de afspraak voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Ziek- en herstelmeldingen en informatieverplichtingen
  1. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht ziek- en herstelmeldingen dezelfde dag voor 10 uur ‘s morgens aan CVB kenbaar te maken door deze in te voeren in de online verzuimapplicatie PreAct verzuim.
  2. Opdrachtgever is verplicht om zowel in- als uitdiensttreden van medewerkers direct in te voeren in de online verzuimapplicatie PreAct verzuim of schriftelijk door te geven.

4

c. Opdrachtgever is verplicht om op verzoek van CVB aanvullende informatie te verschaffen welke redelijkerwijs noodzakelijk is om tot een adequate dienstverlening te kunnen overgaan, een en ander binnen de door CVB gestelde termijn.

d. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere verplichtingen als in de voorgaande leden genoemd, komen de daardoor ontstane gevolgen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de daardoor geleden en nog te lijden schade in de ruimste zin des woords van Opdrachtgever zelf, de Medewerkers en/of van CVB, geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Online verzuimapplicatie PreAct verzuim
  1. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van het door CVB ter beschikking gestelde online verzuimapplicatie PreAct verzuim, verleent CVB aan Opdrachtgever een niet exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de bij het verzuimregistratiesysteem behorende Online-Verzuimapplicatie PreAct verzuim.
  2. Opdrachtgever verstrekt CvB informatie over medewerkers en haar organisatie volgens het door CvB aangeleverde format.
 2. Vertrouwelijkheid en onpartijdigheid
  1. CvB zal alle, in het kader van de Opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de Opdracht.
  2. CvB onthoudt zich van welke vorm van discriminatie dan ook, tenzij er sprake is van een objectief te rechtvaardigen onderscheid.
  3. CvB zal de Opdrachtgever niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden, ook niet na beëindiging van de Opdracht.
 3. Einde van de Opdracht en (tussentijdse) opzegging
  1. Een Opdracht aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Opdracht vastgestelde duur.
  2. Tenzij anders overeengekomen, kan een Opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd
  3. Een Opdracht aangegaan voor bepaalde tijd wordt na afloop van de Opdracht verlengd voor dezelfde periode, tenzij een partij de Opdracht tegen het einde van de looptijd heeft opgezegd.
  4. Opzegging tegen het einde van de looptijd dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
  5. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de Opdracht zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
   • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan

    haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor

    nakoming gestelde termijn;

   • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of

    verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging van de

    onderneming;

  6. Indien van dit recht van ontbinding gebruik wordt gemaakt, laat dit onverlet de overige

   bepalingen van de Algemene Voorwaarden en het recht van de ontbindende partij om volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, van de wederpartij te vorderen.

  7. Overgang van onderneming of fusie is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de Opdracht.

16. Interventies

5

 1. Interventie vindt alleen plaats met instemming van desbetreffende werknemer, toestemming van de Opdrachtgever en indien van toepassing na ondertekening van de offerte hiertoe door de Opdrachtgever.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen, kan CvB niet garanderen dat de interventie slaagt, doch zal zich ter zake zoveel mogelijk inspannen.
 1. Re-integratietrajecten
  1. Eenre-integratietrajectvindtalleenplaatsmetinstemmingvandesbetreffendewerknemer en toestemming van de Opdrachtgever en indien van toepassing na ondertekening van de offerte hiertoe door de Opdrachtgever.
  2. Tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen kan CvB niet garanderen dat een re- integratietraject slaagt, doch zal zich ter zake zoveel mogelijk inspannen.
 2. Overmacht
  1. CvB noch Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor het niet nakomen van verplichtingen uit de Opdracht en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade indien de oorzaak hiervan gelegen is buiten de macht van presterende partij (“Overmacht”).
  2. In geval van Overmacht maakt de in onmacht geraakte partij onverwijld schriftelijk melding hiervan aan de andere partij. In deze schriftelijke melding dienen de redenen welke hebben geleid tot de Overmacht te worden vermeld. De in onmacht geraakte partij zal alles in het werk stellen om de verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog na te komen zodra de overmacht situatie is geëindigd, tenzij dit door Opdrachtgever niet meer opportuun wordt geacht.
  3. Gedurende de periode van Overmacht zal de in onmacht geraakte partij niet gehouden zijn de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De kosten die voortvloeien uit de niet nakoming van de Overeenkomst in de periode van overmacht zullen worden gedragen door de partij die de kosten maakt.
  4. Onverlethetbepaaldeinartikel1vandeAlgemeneVoorwaardenheeftzowelCvBals Opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van Overmacht, indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen van CvB niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden.
  5. Indien CvB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 3. Schadevergoeding

  Indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de Opdracht niet nakomt jegens CvB is Opdrachtgever gehouden aan CvB alle schade te vergoeden, inclusief eventuele (rechtsbijstand)kosten, die daar direct of indirect voor CvB uit voortvloeien. Dit laat het recht van CvB onverlet eventuele andere vorderingen tot nakoming of rechtsmaatregelen in te roepen.

 4. Garanties

  De resultaten van toepassing en gebruik van de door CvB verrichte onderzoeken, studies, adviezen en andere werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. CvB kan daarom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten.

21. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6

 1. De totale aansprakelijkheid van CvB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht zal beperkt zijn tot het bedrag dat CvB voor haar activiteiten in het kader van de Opdracht heeft ontvangen. Bij Opdrachten die een langere duur hebben dan één jaar, is CvB slechts aansprakelijk voor een bedrag gelijk aan de som van de door CvB ontvangen Opdrachttarieven over het laatste jaar.
 2. Onverlet het bepaalde onder a zal de totale aansprakelijkheid van CvB in ieder geval niet meer bedragen dan het te dier zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van CvB uitgekeerde bedrag.
 3. CvB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CvB is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door CvB kenbaar behoorde te zijn.
 4. CvB is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever vanwege door een Werknemer geleden lichamelijke dan wel psychische schade die direct dan wel indirect het gevolg is van door werknemer(s) van CvB gemaakte fout(en). CvB is niet aansprakelijk voor en de Opdrachtgever vrijwaart CvB te allen tijde tegen eventuele aanspraken jegens CvB van Werknemers van Opdrachtgever die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de Opdracht.
 5. De aansprakelijkheid van CvB voor gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst en gemiste besparingen, is uitgesloten.
 6. Indien, onverhoopt, CvB niet (meer) kan voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van toegang tot geregistreerde kerndeskundigen waaronder Bedrijfsarts en Arbeidsdeskundige, zal CvB hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Opdrachtgever. CvB zal op zo kort mogelijke termijn zorg dragen voor een adequate oplossing in deze en zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.
 7. CvB is niet aansprakelijk voor uit door de UWV aan Opdrachtgever opgelegde sancties voortvloeiende schade vanwege het niet nakomen van afspraken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 8. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen binnen één jaar na afronding van de Opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

22. Overdracht

Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens schriftelijke toestemming hiertoe van de andere partij.

23. Intellectueel eigendom

 1. Alle door CvB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CvB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. CvB behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

24. Bewijs

CvB en Opdrachtgever spreken af dat, behoudens tegenbewijs, alle gegevens en registraties zoals opgenomen in PreAct, de administratie en dossiers van CvB, waaronder onder andere wordt begrepen de meldingen bij het UWV, geacht worden geldend te zijn.

25. Privacy en rechten medewerkers

7

 1. De door werkgever of zijn medewerkers aan CvB verstrekte persoonsgegevens worden door CvB verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Werkgeverisverplichtzijnmedewerkersteinformerenoverdeverstrekkingvan persoonsgegevens aan CvB in verband met de arbodienstverlening.
 3. Voor de medewerkers van werkgever bestaat conform de geldende wetgeving inzage en correctierecht van de vastgelegde gegevens. Indien een medewerker van opdrachtgever wil weten of alle gegevens die CvB van de medewerker heeft ook juist zijn, dan kan de medewerker daar bij CvB navraag naar doen. CvB levert dan binnen twee weken een overzicht van de gegevens van de medewerker. De medewerker kan schriftelijk navraag doen bij: CvB, Plesmanstraat 2; 3905KZ Veenendaal.
 4. WerkgeververklaartdatdeOndernemingsraadofPersoneelsvertegenwoordiginggeen bezwaar heeft tegen de uitvoering van deze overeenkomst.
 5. Werkgeverinformeerthaarwerknemersoverdemogelijkheidom:
  • Een arbeidsomstandighedenspreekuur (preventief) aan te vragen,
  • Via CvB rechtstreeks toegang te verlenen tot de bedrijfsarts,
  • Een deskundigenoordeel aan te vragen bij het Uitvoeringsinstituut

   Werknemersverzekeringen (UWV) indien een medewerker het niet eens is met een beslissing van werkgever over zijn/haar arbeidsongeschiktheid, die is gebaseerd op een advies van de bedrijfsarts.

  • De mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Nederlands recht is van toepassing.
  2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en in verband met de Opdracht

   dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, en welke partijen in goed overleg niet hebben kunnen oplossen, zullen door partijen worden voorgelegd voor arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

 2. Deponering
  1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  2. Deze worden beschikbaar gesteld op de site van CvB en worden op verzoek toegezonden.